ความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำอธิบาย
Biosafety in NANOTECH ความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  อุตสาหกรรม : เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อาชีพ : AI Specialist
   • สมรรถนะ : Biotechnology
    • - ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป
   • สมรรถนะ : Machine Learning
    • - วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์
   • สมรรถนะ : Data Science
    • - วิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง
   • สมรรถนะ : Crop Modelling
    • - สร้างแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเพื่อจำลองสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตต่างๆ
   • สมรรถนะ : Branding & Marketing
    • - วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด
   • สมรรถนะ : Land Survey and Mapping
    • - ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจ
  • อาชีพ : Mechanical Engineer
   • สมรรถนะ : Biotechnology
    • - ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป
   • สมรรถนะ : Plat Design
    • - จัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุอื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต
   • สมรรถนะ : English
    • - ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการสื่อสารฯ และประกอบอาชีพ
   • สมรรถนะ : Aero Dynamics
    • - รอข้อมูล
   • สมรรถนะ : Production Line/ Process
    • - ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ในการการออกแบบสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • อาชีพ : Crop Modelling Analyst
   • สมรรถนะ : Machine Learning
    • - วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์
   • สมรรถนะ : Data Science
    • - วิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง
   • สมรรถนะ : Crop Modelling
    • - สร้างแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเพื่อจำลองสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตต่างๆ
   • สมรรถนะ : Land Survey and Mapping
    • - ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจ
  • อาชีพ : Data Scientist
   • สมรรถนะ : Machine Learning
    • - วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์
   • สมรรถนะ : Data Science
    • - วิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง
   • สมรรถนะ : Crop Modelling
    • - สร้างแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเพื่อจำลองสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตต่างๆ
  • อาชีพ : Aerospace Advance Chemical
   • สมรรถนะ : Machine Learning
    • - วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์
   • สมรรถนะ : Data Science
    • - วิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง
  • อาชีพ : Engineer
   • สมรรถนะ : Biotechnology
    • - ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป
   • สมรรถนะ : Molecular Biology
    • - ศึกษากระบวนการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล
9 กุมภาพันธ์ 2564