การจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ
ศูนย์ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการเคมีชีวภาพ
คำอธิบาย
Part B Chemical management for safety & Quality การจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ
9 กุมภาพันธ์ 2564