การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพด้วย Data Analytics
ศูนย์ฝึกอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย
การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพด้วย Data Analytics
  อุตสาหกรรม : การแพทย์ครบวงจร
  • อาชีพ : Pharmacist
   • สมรรถนะ : Good Manufacturing Practices Implementation
    • - สามารถระบุประเภทของเอกสารควบคุมที่จำเป็นในโรงงานผลิตตามข้อกำหนด
    • - สามารถจัดทำรายงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผลิตและการปฏิบัติในห้องปลอดเชื้อ
    • - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ CGMP และการใช้อุปกรณ์การผลิต
    • - มีความรู้เกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และข้อกำหนดบันทึกการบำรุงรักษา
  • อาชีพ : Bioprocess Engineers
   • สมรรถนะ : Good Manufacturing Practices Implementation
    • - สามารถระบุประเภทของเอกสารควบคุมที่จำเป็นในโรงงานผลิตตามข้อกำหนด
    • - สามารถจัดทำรายงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผลิตและการปฏิบัติในห้องปลอดเชื้อ
    • - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ CGMP และการใช้อุปกรณ์การผลิต
    • - มีความรู้เกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และข้อกำหนดบันทึกการบำรุงรักษา
  • อาชีพ : QA and QC Director
   • สมรรถนะ : Good Manufacturing Practices Implementation
    • - สามารถระบุประเภทของเอกสารควบคุมที่จำเป็นในโรงงานผลิตตามข้อกำหนด
    • - สามารถจัดทำรายงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผลิตและการปฏิบัติในห้องปลอดเชื้อ
    • - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ CGMP และการใช้อุปกรณ์การผลิต
    • - มีความรู้เกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และข้อกำหนดบันทึกการบำรุงรักษา
  • อาชีพ : Veterinarian
   • สมรรถนะ : Good Manufacturing Practices Implementation
    • - สามารถระบุประเภทของเอกสารควบคุมที่จำเป็นในโรงงานผลิตตามข้อกำหนด
    • - สามารถจัดทำรายงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผลิตและการปฏิบัติในห้องปลอดเชื้อ
    • - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ CGMP และการใช้อุปกรณ์การผลิต
    • - มีความรู้เกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และข้อกำหนดบันทึกการบำรุงรักษา
  • อาชีพ : Analytical Chemist
   • สมรรถนะ : Good Manufacturing Practices Implementation
    • - สามารถระบุประเภทของเอกสารควบคุมที่จำเป็นในโรงงานผลิตตามข้อกำหนด
    • - สามารถจัดทำรายงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผลิตและการปฏิบัติในห้องปลอดเชื้อ
    • - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ CGMP และการใช้อุปกรณ์การผลิต
    • - มีความรู้เกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และข้อกำหนดบันทึกการบำรุงรักษา
  • อาชีพ : Formulation Scientist
   • สมรรถนะ : Good Manufacturing Practices Implementation
    • - สามารถระบุประเภทของเอกสารควบคุมที่จำเป็นในโรงงานผลิตตามข้อกำหนด
    • - สามารถจัดทำรายงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผลิตและการปฏิบัติในห้องปลอดเชื้อ
    • - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ CGMP และการใช้อุปกรณ์การผลิต
    • - มีความรู้เกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และข้อกำหนดบันทึกการบำรุงรักษา
9 เมษายน 2564