หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอในงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ศูนย์ฝึกอบรม : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำอธิบาย
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอในงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  อุตสาหกรรม : การบินและโลจิสติกส์
  • อาชีพ : Licensed Aircraft Maintenance Engineer
   • สมรรถนะ : Select Aerospace Materials and Hardware
    • - สามารถอธิบายการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องบิน
    • - สามารถระบุคุณลักษณะของอลูมิเนียมและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ และวิธีการใช้ความร้อนต่างๆที่มีผลต่อคุณสมบัติของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเหล่านี้
    • - สามารถระบุลักษณะของวัสดุผสมและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะอื่น ๆ และการเลือกใช้เมทริกซ์ไฟเบอร์มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้อย่างไร
    • - สามารถระบุสายเคเบิลแต่ละประเภทจากช่วงของสายไฟฟ้าของเครื่องบินระบุพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าและให้วงจรเครื่องบินใช้สำหรับแต่ละประเภท
9 เมษายน 2564