ยานยนต์แห่งอนาคต
ยานยนต์แห่งอนาคต หมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซอฟแวร์และเซ็นเซอร์เพื่อการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบสนับสนุนการขับยานยนต์ยุคใหม่โดยมีลัษณะสําคัญคือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง ปล่อยมลพิษน้อย เชื่อมต่อสื่อสารกันได้ เช่น ระบบ ride-sharing โดยภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าของ อุตสาหกรรมเริ่มต้น จากอุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมวัตถุดิบ เนื่องจากจากยานยนต์ มีองค์ประกอบชิ้นส่วนจํานวนมาก เน้น การวิจัยประสิทธิภาพสูงชนิดอื่นๆต่อเนื่อง ไปที่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำได้แก่ การประกอบรถยนต์ โดยทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จําเป็นต้องมุ่งเน้นการทดสอบ ควบคุมคุณภาพ และการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ ความสําคัญมากเท่าที่ควร ส่งผลให้ประเทศไทยมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต
อาชีพในกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคต
Automation Engineer
Material Engineer
Electrical Engineer
Commercial Designer
Data Scientist
Embedded Systems Engineer
IoT Engineer
Vehicle Dynamics Control Engineer
Investment Analyst
Product Specialist