อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นอุตสาหกรรมที่ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่สามารถ เชื่อมต่อข้อมูลสื่อสาร กับอุปกรณ์และผู้ใช้อื่นด้วยเทคโนโลยีเครื่องรับรู้(Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่มีขนาดเล็กลง และมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Cloud Computing มาใช้ประโยชน์รวมถึงการติดตั้ง ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างกันอย่างอิสระ ผ่าน อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เช่น ระบบ การจราจรอัจฉริยะ และระบบควบคุมพลังงานในอาคารแบบฉลาด โดยภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเริ่มต้น จากการออกแบบ ผลิตวงจรรวม ต่อเนื่องไปที่การประกอบชิ้นส่วนเพื่อสร้างเป็น แผงวงจรสําเร็จรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ำคือการประกอบชิ้นส่วนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Cloud และ Internet of Things (IoT)
อาชีพในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Electrical Engineer
Mechanical Engineer
Industrial Engineer
Programmer
Software Engineer
Product Designer
Environmental Engineer
Data Protection Specialist
Device & Hardware Developer
Mold & Plastic Engineer