การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ (MICE—Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions)
อาชีพในกลุ่มการท่องเที่ยว
Sales and Marketing Specialist
Business Analyst
Digital Marketing
Digital Platform Developer
Travel Stylist
Customer Service Specialist
Community builder
Spa therapist
Environmental Science Instructor
Clinical Research Associate