เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การนําผลิตผลจากภาคการเกษตร เช่นอ้อย ปาล์ม ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เป็นต้น มาใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวมักดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัย พื้นฐานการผลิตจากศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยู่เดิม จากมุมมองของผู้ประกอบการหลักต่อทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า ในอตุสาหกรรมย่อยเคมีชีวี ภาพและอตุสาหกรรมย่อยพอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพอุตสาหกรรม Oleochemicals มีแนวโน้มเติบโตและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต่อยอดจากน้ำมันปาล์ม เช่น การผลิตกลีเซอรีน กรดไขมัน (Fatty acid) และ Minor component เป็นต้น
อาชีพในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Biologist
Mechanical Engineer
Agricultural Specialist
Biochemist
Chemical/Biological Engineer
Plastics Engineer
Genetic Engineer and Scientist
Molecular Biologist