ดิจิทัล
อุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบไปด้วย 6 อุตสาหกรรมย่อย คืออุตสาหกรรมการ พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค อุตสาหกรรมการให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์และการป้องกันอันตรายจาก อินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ และ แอนิเมชัน ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมมีโครงสร้างและทิศทางในอนาคตที่แตกต่างกัน
อาชีพในกลุ่มดิจิทัล
Data Scientist
Full-Stack Developer
Full Stack Web Developer
Front-End Developer
Mobile Developer
Artist
Digital Marketing
Applications Developer
Software Quality Assurance Engineer
Sound & Graphic Designer