การแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบไปด้วย 6 อุตสาหกรรมย่อย คืออุตสาหกรรมการ พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค อุตสาหกรรมการให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์และการป้องกันอันตรายจาก อินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ และ แอนิเมชัน ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมมีโครงสร้างและทิศทางในอนาคตที่แตกต่างกันดังนี้
อาชีพในกลุ่มการแพทย์ครบวงจร
Chemist
Biologist
Clinical Investigator
Pharmacist
Bioprocess Engineers
QA and QC Director
Clinical Research Monitor
Veterinarian
Analytical Chemist
Biomedical Engineer
Formulation Scientist
Industrial Microbiologist