หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบไปด้วย 6 อุตสาหกรรมย่อย คืออุตสาหกรรมการ พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค อุตสาหกรรมการให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์และการป้องกันอันตรายจาก อินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ และ แอนิเมชัน ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมมีโครงสร้างและทิศทางในอนาคตที่แตกต่างกันดังนี้
อาชีพในกลุ่มหุ่นยนต์
Robotics Control Engineer
Mechanical Engineer
Software Integration Engineer
Electrical Engineer
Computer Engineer
Robotics Application Designer
Robotics Designer