การบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมหลัก 2 ส่วน คือ อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
อาชีพในกลุ่มการบินและโลจิสติกส์
Ground Services Office
Warehouse Officer/Inventory Controller
Project Engineer
Logistics Data Specialist /Data Analyst
Pilot
Cabin Crew
Air Cargo Officer
Licensed Aircraft Maintenance Engineer
Brokerage Supervisor /Freight Supervisor
Flight Instructor