เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตผลของ การเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม โดยอาศัยฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ทําให้ประเทศไทยเป็น ผู้ส่งออกเทคโนโลยด้านนการเกษตร เมล็ดพันธุ์ วัคซีนและอาหารสัตว์
อาชีพในกลุ่มเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
AI Specialist
Mechanical Engineer
Crop Modelling Analyst
Data Scientist
Aerospace Advance Chemical
Engineer