อาหารแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมอาหารของไทยถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดและใช้เป็นวันตุดิบได้ดี มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูปที่มีความทันสมัย อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่ อุปทานจํานวนมาก โดยประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบการประมาณ 110,000 ราย มีการจ้างงานกว่า 8 แสนคน มีมูลค่าการส่งออก อาหารกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี รัฐบาลจะมุ่งเน้นนวัตกรรมอาหาร แห่งอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศ
อาชีพในกลุ่มอาหารแห่งอนาคต
Food Scientist
Marketing Specialist
Food Stylist
Processing Technology Developer
Mechanical engineer
Regulatory Specialst